اخبار پاسخ پرسش های شما پيام ها و پرسش هاي شما نقشه ی سايت صفحه اصلی
 
 
         
فيلم هاي آموزشي پشتيبان كتاب شيمي پايه دوازدهم


فيلمهاي مربوط به فصل اول
فيلمهاي مربوط به فصل دوم
فيلمهاي مربوط به فصل سوم

فيلمهاي مربوط به فصل چهارم


دفعات بازديد: 3020
تعداد بازديدكنندگان: 1770
   كلاس شيمي و بازي سودوكو
   الماس
   غذاهاي فضايي
   Aluminum Recycling
   مروري بر سير تاريخي آموزش شيمي در جهان
   بار موثر هسته-نيروي موثر هسته
   نگاهي نو به سنجش و اندازه گيري
  Less Meat = Less Heat
  محافظت پلاستيك ها
  Thanking up
  تركيب آلي كلر دار و هالو آلكان ها : دوست يا دشمن
  تاثير بازي هاي آموزشي بر يادگيري شيمي