اخبار پاسخ پرسش های شما پيام ها و پرسش هاي شما نقشه ی سايت صفحه اصلی
 
 
         
ضمن خدمت

ضمن خدمت

براي مشاهده مطالب روي عناوين زير كليك نماييد

بررسي تحليل و روش تدريس شيمي پايه يازدهم و بازآموزي مباني علمي آن

قسمت اول : كليات، سناريوي توليد كتاب شيمي دهم(دكتر حسن حذرخاني) 96/12/21

قسمت دوم: كليات، سناريوي توليد كتاب شيمي يازدهم(دكتر حسن حذرخاني) 96/12/21

قسمت سوم: كليات، سناريوي توليد كتاب شيمي دوازدهم(دكتر حسن حذرخاني) 96/12/21

قسمت چهارم: كليات، بررسي فصلهاي كتاب شيمي يازدهم(دكتر حسن حذرخاني) 96/12/21

قسمت پنجم: كليات، نگاه به برنامه درسي شيمي يازدهم(دكتر حسن حذرخاني) 96/12/21

قسمت ششم: كليات، رويكرد سازماندهي محتوا شيمي يازدهم(دكتر حسن حذرخاني) 96/12/21

قسمت هفتم: كليات، طراحي آموزشي (دكتر حسن حذرخاني) 96/12/21

قسمت هشتم: بررسي كتاب، فصل اول - بخش اول(دكتر حسن حذرخاني) 96/12/21

قسمت نهم: بررسي كتاب، فصل اول - بخش دوم (دكتر حسن حذرخاني) 96/12/21

قسمت دهم: بررسي كتاب، فصل اول - بخش سوم (دكتر حسن حذرخاني) 96/12/21

قسمت يازدهم: بررسي كتاب، فصل اول - بخش چهارم(دكتر حسن حذرخاني) 96/12/21

قسمت دوازدهم: بررسي كتاب، فصل اول - بخش پنجم (دكتر حسن حذرخاني) 96/12/21

قسمت سيزدهم: بررسي كتاب، فصل اول - بخش ششم (دكتر حسن حذرخاني) 96/12/21

قسمت چهاردهم:بررسي كتاب، فصل اول - بخش هفتم (دكتر حسن حذرخاني) 96/12/21

قسمت پانزدهم: بررسي كتاب، فصل اول - بخش هشتم (دكتر حسن حذرخاني) 96/12/21

قسمت شانزدهم: بررسي كتاب، فصل اول - بخش نهم (دكتر حسن حذرخاني) 96/12/21

قسمت هفدهم: بررسي كتاب، فصل دوم - بخش اول (دكتر حسن حذرخاني) 96/12/21

قسمت هجدهم:بررسي كتاب، فصل دوم - بخش دوم (دكتر حسن حذرخاني) 96/12/21

قسمت نوزدهم: بررسي كتاب، فصل دوم - بخش سوم (دكتر حسن حذرخاني) 96/12/21

قسمت بيستم: بررسي كتاب، فصل دوم - بخش چهارم (دكتر حسن حذرخاني) 96/12/21

قسمت بيست و يكم: بررسي كتاب، فصل دوم - بخش پنجم (دكتر حسن حذرخاني) 96/12/21

قسمت بيست و دوم: بررسي كتاب، فصل دوم - بخش ششم (دكتر حسن حذرخاني) 96/12/21

قسمت بيست و سوم:بررسي كتاب، فصل سوم - بخش اول (دكتر حسن حذرخاني) 96/12/21

قسمت بيست و چهارم :بررسي كتاب، فصل سوم - بخش دوم (دكتر حسن حذرخاني) 97/02/04


 • ویژه نامه رشد ابتدایی 1380 97/01/26
 •    چرا آموزش علوم(فلسفه آموزش علوم، اهداف برنامه درسي آموزش علوم تجربي دوره ابتدايي،...(ساختار گرايي- آموزش علوم، چگونه-آموزش علوم در عمل- ارزشيابي در برنامه جديد آموزش علوم

 • ویژه نامه علوم پايه دهم 97/01/26
 •    كليات: ( برنامه هاي درسي جديد ناظر بر نيازهاي كشور -چگونگي تأمين معلمان پاية دهم -فرايند تدوين و اجراي سند تحول -نگاهي به برنامة درسي ملي جمهوري اسلامي -نيم نگاهي به دورة دوم متوسطه .-سامانة فروش و توزيع مواد آموزشي -سامانة فروش و پخش مدرسه -ويرايش كتاب درسي، ضرور ت ها و بايسته ها -فارسي به مثابه زبان علم؛ آري يا نه؟) بخش دوم برنام ههاي درسي و دروس جديد: (فرايند توليد كتا بهاي درسي پاية دهم -يك اثر يك گام به آينده -معرفي شناسنامة كتا بهاي درسي پاية دهم -سواد رسانه اي واجب تر از نان شب -زندگي واقعي در محتواي برنام ههاي درسي پاية دهم )

 • ویژه نامه علوم پايه يازدهم 97/01/26
 •    كليات: هدف از تغيير برنامه هاي درسي در راستاي سند برنامه درسي ملي - هدف، حيات طيبه )مصاحبه با دكتر مح يالدين بهرام محمديان( - حرف اصلي سند تحول، تغيير ريل از آموزش به تربيت )مصاحبه با مهندس علي زرافشان( -نر مافزارهاي بر فراز آسمان ابزاري براي رشد شايستگي و فراهم كنندة فرصت هاي يادگيري معلمان )مصاحبه با مهندس وحيد گلستان( - يادگيري رشد دهنده - مراقبت از جدول دروس جديد - گذري بر تصويرسازي كتاب هاي درسي - ظرفيت دانش آموزان و تربيت آنان در راستاي سند تحول بنيادين - رهبر اثربخش، راهبر پروژه هاي تغيير - معلم بهترين كتاب درسي دانش آموز - فرهنگ آموزش:رويكرد پژوهشي به فرهنگ مدرسه برنامه هاي درسي و دروس جديد: معرفي برنامه هاي جديد پايه يازدهم علم و هنر ياددهي - يادگيري: ارزشيابي پيشرفت تحصيلي - جايگاه تربيت ديني در كتاب هاي درسي با توجه به اسناد تحولي و تأكيد بر دوره متوسطه - انسان و محيط زيست -چرا آموزش زمين شناسي؟ -آموزش و پرورش دوره متوسطه از منظر آينده پژوهي - آموزه هاي اخلاقي زيست محيطي در كتاب انسان و محيط زيست -دبيرستاني براي جامعه

 • آموزش به مدل E5 ,7E 97/01/26

 • آموزش زمينه محور1 97/01/26

 • زمينه محور 97/01/26

 • كلاس معكوس 97/01/26

 • گازوئيل سبز 97/01/26

 • مدل آموزشي 5 ت 97/01/26

 • مقايسه رفتار گرايي و ساخت و ساز 97/01/26

 • ساختار کتاب 97/01/26

 • طراحی آموزشی 97/01/26

 • حقایق چربی(81.85 مگابايت) 97/01/26

 • چهار سوی علم- خرچنگ نعل‌اسبی(57.46 مگابايت) 97/01/26

 • lastic Bottles desk(9.92 مگابايت) 97/01/26

 • Use a Learning Theory- Cognitivism(10.92 مگابايت) 97/01/26

 • Use a Learning Theory- Behaviorism_2(4.91 مگابايت) 97/01/26

 • Use a Learning Theory- Constructivism(14.23 مگابايت) 97/01/26

 • فرصت برابر-دكتر حذرخاني(26.59 مگابايت) 97/01/26

 • فرصت برابر2-دكتر حذرخاني(6 مگابايت) 97/01/26
دفعات بازديد: 4026
تعداد بازديدكنندگان: 3241
   كلاس شيمي و بازي سودوكو
   الماس
   غذاهاي فضايي
   Aluminum Recycling
   مروري بر سير تاريخي آموزش شيمي در جهان
   بار موثر هسته-نيروي موثر هسته
   نگاهي نو به سنجش و اندازه گيري
  Less Meat = Less Heat
  محافظت پلاستيك ها
  Thanking up
  تركيب آلي كلر دار و هالو آلكان ها : دوست يا دشمن
  تاثير بازي هاي آموزشي بر يادگيري شيمي