پاسخ پرسش های شما پيام ها و پرسش هاي شما نقشه ی سايت صفحه اصلی
سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی
دفتر تالیف کتاب های ابتدایی و متوسطه نظری
 
 
         
ضمن خدمت
 

ضمن خدمت

براي مشاهده مطالب روي عناوين زير كليك نماييد

classآزمون ها

سوالات و پاسخ آزمون ضمن خدمت-1 96/11/28
سوالات و پاسخ آزمون ضمن خدمت2-96/11/28
سوالات و پاسخ آزمون ضمن خدمت-3
سوالات و پاسخ آزمون ضمن خدمت-4
سوالات و پاسخ آزمون ضمن خدمت-5
سوالات و پاسخ آزمون ضمن خدمت-6
سوالات و پاسخ آزمون ضمن خدمت-7
سوالات و پاسخ آزمون ضمن خدمت-8

بررسي تحليل و روش تدريس شيمي پايه يازدهم و بازآموزي مباني علمي آن

قسمت اول : كليات، سناريوي توليد كتاب شيمي دهم(دكتر حسن حذرخاني) 96/12/21

قسمت دوم: كليات، سناريوي توليد كتاب شيمي يازدهم(دكتر حسن حذرخاني) 96/12/21

قسمت سوم: كليات، سناريوي توليد كتاب شيمي دوازدهم(دكتر حسن حذرخاني) 96/12/21

قسمت چهارم: كليات، بررسي فصلهاي كتاب شيمي يازدهم(دكتر حسن حذرخاني) 96/12/21

قسمت پنجم: كليات، نگاه به برنامه درسي شيمي يازدهم(دكتر حسن حذرخاني) 96/12/21

قسمت ششم: كليات، رويكرد سازماندهي محتوا شيمي يازدهم(دكتر حسن حذرخاني) 96/12/21

قسمت هفتم: كليات، طراحي آموزشي (دكتر حسن حذرخاني) 96/12/21

قسمت هشتم: بررسي كتاب، فصل اول - بخش اول(دكتر حسن حذرخاني) 96/12/21

قسمت نهم: بررسي كتاب، فصل اول - بخش دوم (دكتر حسن حذرخاني) 96/12/21

قسمت دهم: بررسي كتاب، فصل اول - بخش سوم (دكتر حسن حذرخاني) 96/12/21

قسمت يازدهم: بررسي كتاب، فصل اول - بخش چهارم(دكتر حسن حذرخاني) 96/12/21

قسمت دوازدهم: بررسي كتاب، فصل اول - بخش پنجم (دكتر حسن حذرخاني) 96/12/21

قسمت سيزدهم: بررسي كتاب، فصل اول - بخش ششم (دكتر حسن حذرخاني) 96/12/21

قسمت چهاردهم:بررسي كتاب، فصل اول - بخش هفتم (دكتر حسن حذرخاني) 96/12/21

قسمت پانزدهم: بررسي كتاب، فصل اول - بخش هشتم (دكتر حسن حذرخاني) 96/12/21

قسمت شانزدهم: بررسي كتاب، فصل اول - بخش نهم (دكتر حسن حذرخاني) 96/12/21

قسمت هفدهم: بررسي كتاب، فصل دوم - بخش اول (دكتر حسن حذرخاني) 96/12/21

قسمت هجدهم:بررسي كتاب، فصل دوم - بخش دوم (دكتر حسن حذرخاني) 96/12/21

قسمت نوزدهم: بررسي كتاب، فصل دوم - بخش سوم (دكتر حسن حذرخاني) 96/12/21

قسمت بيستم: بررسي كتاب، فصل دوم - بخش چهارم (دكتر حسن حذرخاني) 96/12/21

قسمت بيست و يكم: بررسي كتاب، فصل دوم - بخش پنجم (دكتر حسن حذرخاني) 96/12/21

قسمت بيست و دوم: بررسي كتاب، فصل دوم - بخش ششم (دكتر حسن حذرخاني) 96/12/21

قسمت بيست و سوم:بررسي كتاب، فصل سوم - بخش اول (دكتر حسن حذرخاني) 96/12/21

به زودي

دفعات بازديد: 234
تعداد بازديدكنندگان: 156
   كلاس شيمي و بازي سودوكو
   الماس
   غذاهاي فضايي
   Aluminum Recycling
   مروري بر سير تاريخي آموزش شيمي در جهان
   بار موثر هسته-نيروي موثر هسته
   نگاهي نو به سنجش و اندازه گيري
  Less Meat = Less Heat
  محافظت پلاستيك ها
  Thanking up
  تركيب آلي كلر دار و هالو آلكان ها : دوست يا دشمن
  تاثير بازي هاي آموزشي بر يادگيري شيمي