اخبار پاسخ پرسش های شما پيام ها و پرسش هاي شما نقشه ی سايت صفحه اصلی
 
 
         
مقاله هاي آموزشي دانشي

در اين صفحه  مقاله هاي آموزشي دانشي  مرتبط با برنامه درسي به منظور كمك به دانش افزايي شما قراردادشده است .

رديف عنوان مقاله تاريخ
1 انرژي فعالسازي كل 3-9-92
2 عدداکسایش کربن  در تركيب هاي آلی 3-9-92
3 ساختار لوويس تركيب هاي اكسيژن دار 10-9-92
4 نقشه مفهومي 10-9-92
5 دنياي پروتئين ها 10-9-92
6 چگونه حالت موتغيير مي كند 24-9-92
7 درك آنتروپي به دور از كج فهمي  24-9-92
8 پيوند هيدروژني 1 24-9-92
9 پيوند هيدروژني 2 24-9-92
10 گازوئيل سبز 24-9-92
دفعات بازديد: 3819
تعداد بازديدكنندگان: 3384
   كلاس شيمي و بازي سودوكو
   الماس
   غذاهاي فضايي
   Aluminum Recycling
   مروري بر سير تاريخي آموزش شيمي در جهان
   بار موثر هسته-نيروي موثر هسته
   نگاهي نو به سنجش و اندازه گيري
  Less Meat = Less Heat
  محافظت پلاستيك ها
  Thanking up
  تركيب آلي كلر دار و هالو آلكان ها : دوست يا دشمن
  تاثير بازي هاي آموزشي بر يادگيري شيمي