پاسخ پرسش های شما پيام ها و پرسش هاي شما نقشه ی سايت صفحه اصلی
سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی
دفتر تالیف کتاب های ابتدایی و متوسطه نظری
 
 
کتاب های درسی
کتاب شیمی (2) و آزمایشگاه کتاب معلم(راهنمای ندریس)شیمی (2) و آزمایشگاه
کد کتاب: 227/2
سال تحصیلی:  95-94
دوره تحصیلی: سال دوم
کد کتاب: 
سال تحصیلی:  92
دوره تحصیلی: سال دوم

كتاب شیمی (2) و آزمایشگاه سال دوم متوسطه

فایل بخش های کتاب: 
مقدمه 555.95 کیلوبایت
بخش اول 1.55 مگابایت
بخش دوم 799.86 کیلوبایت
بخش سوم 1.43 مگابایت
بخش چهارم 1.47 مگابایت
بخش پنجم 1.91 مگابایت
بخش ششم 968.75 کیلوبایت
بخش هفتم 707.57 کیلوبایت

فایل کامل کتاب: 
شیمی (2) و آزمایشگاه 6.06 مگابایت
فایل بخش های کتاب:
 مقدمه 527.24 کیلوبایت
 بخش اول 1.98 مگابایت
 بخش دوم 1.83 مگابایت
 بخش سوم 2.35 مگابایت
 بخش چهارم 2.23 مگابایت
 بخش پنجم 1.64 مگابایت
 بخش ششم 2.57 مگابایت
 بخش هفتم 2.87 مگابایت
 بخش هشتم 3.24 مگابایت
 بخش نهم 1.43 مگابایت
 بخش دهم 1.54 مگابایت
 بخش یازدهم 1.68 مگابایت
کتاب شیمی (3) و آزمایشگاه کتاب معلم(راهنمای ندریس)شیمی (3) و آزمایشگاه

کد کتاب: 1/257
سال تحصیلی:  96-95
دوره تحصیلی: سال سوم

کد کتاب: 381
سال تحصیلی:  94-93
دوره تحصیلی: سال سوم

كتاب شیمی (3) و آزمایشگاه سال سوم متوسطه

کتاب راهنمای معلم  سال سوم متوسطه
فایل بخش های کتاب: 
مقدمه 526.97 کیلوبایت
بخش اول 817.33 کیلوبایت
بخش دوم 990.43 کیلوبایت
بخش سوم 746.64 کیلوبایت
بخش چهارم 3.11 مگابایت
بخش پنجم 2.6 مگابایت
بخش ششم 865.29 کیلوبایت

فایل کامل کتاب: 

مقدمه 1.36 مگابایت
بخش اول 823.72 کیلوبایت
بخش دوم 1.32 مگابایت
بخش سوم 1.11 مگابایت
بخش چهارم 1.03 مگابایت
بخش پنجم 499.71 کیلوبایت
بخش ششم 611.96 کیلوبایت
بخش هفتم 813.22 کیلوبایت
بخش هشتم 532.97 کیلوبایت
کتاب شیمی پیش دانشگاهی کتاب معلم(راهنمای ندریس) شیمی پیش دانشگاهی

کد کتاب: 1/289
سال تحصیلی:  96-95
دوره تحصیلی: پیش دانشگاهی

کد کتاب: 
سال تحصیلی:  94-93
دوره تحصیلی: پیش دانشگاهی

كتاب شیمی سال پیش دانشگاهی

کتاب راهنمای معلم  سال پیش دانشگاهی
فایل بخش های کتاب: 
مقدمه 573.23 کیلوبایت
بخش اول 1.33 مگابایت
بخش دوم 1.33 مگابایت
بخش سوم 1.19 مگابایت
بخش چهارم 2.89 مگابایت

فایل کامل کتاب: 
شیمی 5.44 مگابایت

دفعات بازديد: 22089
تعداد بازديدكنندگان: 10543
   كلاس شيمي و بازي سودوكو
   الماس
   غذاهاي فضايي
   Aluminum Recycling
   مروري بر سير تاريخي آموزش شيمي در جهان
   بار موثر هسته-نيروي موثر هسته
   نگاهي نو به سنجش و اندازه گيري
  Less Meat = Less Heat
  محافظت پلاستيك ها
  Thanking up
  تركيب آلي كلر دار و هالو آلكان ها : دوست يا دشمن
  تاثير بازي هاي آموزشي بر يادگيري شيمي