اخبار پاسخ پرسش های شما پيام ها و پرسش هاي شما نقشه ی سايت صفحه اصلی
 
 
         
شیمی4

 

بخش

شماره

نام فيلم يا پويانمايي   

نوع فايل

يك

1

Quick Time Movie

 

2

سینتیک

swf

 

3

Quick Time Movie

 

4

سوختن آهن در اکسیژن خالص
MPEG Video

 

5

Quick Time Movie

 

6

swf

 

7

swf

 

8

Quick Time Movie

دو

1

عوامل موثر بر تعادل (اصل لو شاتلیه)

swf

Quick Time Movie

Quick Time Movie

تعادل ميان گازهاي نيتروژن  منواكسيدو نيتروژن دي اكسيد  و اثر دما

Quick Time Movie

Quick Time Movie

سه

 1 

خود يونش آب

Quick Time Movie
2

Quick Time Movie

 

3

 اسيد و باز مزدوج

Quick Time Movie

 

4
Quick Time Movie

5
Quick Time Movie

6
Quick Time Movie

7
Quick Time Movie

8
Quick Time Movie
9

Flash movie

10

Quick Time Movie

11
Quick Time Movie

12
Quick Time Movie

13
Quick Time Movie

14
Quick Time Movie

15
RealMedia

16
RealMedia

17

سنجش اسید و باز

swf

18

بافر ها

swf

19

PH متر 

 swf

20 مقايسه اسيد قوي ،ضعيف و بازقوي ، ضعيف  (انگليسي)   (فارسي) 4/12/92 jar
21 مقايسه(فارسي) pH jar

چهار

1

سلول گالوانی

swf

2

سلول سوختي 1 

swf 

3

سلول سوختي 2 

swf 

4

سلول سوختي 3 

swf

5

سلول سوختي 4 

swf

 

 

 

              

بازگشت به صفحه اصلی فیلم ها و فلش ها

دفعات بازديد: 8178
تعداد بازديدكنندگان: 6977
   كلاس شيمي و بازي سودوكو
   الماس
   غذاهاي فضايي
   Aluminum Recycling
   مروري بر سير تاريخي آموزش شيمي در جهان
   بار موثر هسته-نيروي موثر هسته
   نگاهي نو به سنجش و اندازه گيري
  Less Meat = Less Heat
  محافظت پلاستيك ها
  Thanking up
  تركيب آلي كلر دار و هالو آلكان ها : دوست يا دشمن
  تاثير بازي هاي آموزشي بر يادگيري شيمي