اخبار پاسخ پرسش های شما پيام ها و پرسش هاي شما نقشه ی سايت صفحه اصلی
 
 
         
شیمی2

بحش

  شماره

نام فیلم           

نوع فایل

یک

1

ساختار اتم

swf

2

مدل های اتمی

swf

3

مدل اتمی تامسون

swf
4

مدل اتمی رادرفورد

swf
5

مدل اتمی بور

swf
6

اشعه کاتدی

swf
7

مقدار بار الکتریکی میلیکان

swf
8

طیف خطی اتم هیدروژن 1

swf
9

طیف خطی اتم هیدروژن 2

swf
10

اعداد کوانتومی  

swf
11

آرایش الکترونی عناصر

swf
12

شیوه پر شدن زیر لایه ها

swf
13

ارائه ساختار اتم در مدل بوهر با كمك دانش آموزان 4/10/92

swf
14 تلاشي آلفا (فارسي)          تلاشي آلفا ( انگليسي)   4/12/92 jar
15 تلاشی بتا (فارسی)        تلاشی بتا (انگلیسی)13/2/93 jar
16 ساختار اتم (فارسي)       ساختار اتم (انگليسي)  13/2/92 jar
17 ايزوتوپ(فارسي)         ايزوتوپ(انگليسي)  13/2/93 jar
دو

1

جدول تناوبی عناصر1

swf
2

جدول تناوبی عناصر2

swf
3

جدول تناوبی عناصر3

swf

4

فلزهای قلیایی -واکنش سدیم با آب swf

5

فلزهای قلیایی خاکی- واکنش منیزیم  با آب swf

6

واکنش فسفر با آب swf

7

روند تغییرات در جدول تناوبی1 swf

8

روند تغییرات در جدول تناوبی2 swf
9

روند تغییر شعاع اتمی در گروه و دوره

swf
10

بیان موزیکال نام عناصر

swf
11

جدول تناوبي 4/10/92

zip

سه

1

ساختار ترکیب های یونی swf

2

نوشتن فرمول شیمیایی ترکیب های یونی swf
3 آب تبلور

swf

چهار

1

پیوند کووالانسی swf
2

قطبی و ناقطبی بودن پیوند

swf

3

تفاوت الکترونگاتیوی و نوع پیوند swf
4

ساختار لوویس

swf

5

ساختار رزونانسی swf

6

نوشتن فرمول شیمیایی ترکیبات swf

7

پیوند بین اتمها و جدول تناوبی swf
8 پیوند هیدروژنی در آب

swf

9

خلاصه ای از چگونگی تشکیل انواع پیوندها swf
10 مولكول قطبي و ناقطبي(ف)   مولكول قطبي و ناقطبي(ا)13/2/93  jar
پنج

1 آلکانها

swf

2

ساختار رزونانسی در ترکیبات آلی swf

3

ایمنی و آزملیشگاه swf
4

وسایل آزمایشگاه

swf
 

 

 
دفعات بازديد: 15552
تعداد بازديدكنندگان: 12136
   كلاس شيمي و بازي سودوكو
   الماس
   غذاهاي فضايي
   Aluminum Recycling
   مروري بر سير تاريخي آموزش شيمي در جهان
   بار موثر هسته-نيروي موثر هسته
   نگاهي نو به سنجش و اندازه گيري
  Less Meat = Less Heat
  محافظت پلاستيك ها
  Thanking up
  تركيب آلي كلر دار و هالو آلكان ها : دوست يا دشمن
  تاثير بازي هاي آموزشي بر يادگيري شيمي