اخبار پاسخ پرسش های شما پيام ها و پرسش هاي شما نقشه ی سايت صفحه اصلی
 
 
         
روش هاي ارزشيابي

هنگامي كه با ابزارهاي سنجش (براي مثال يك آزمون نوشتاري) عملكرد دانش آموز اندازه گيري شود و بر اساس اين اندازه گيري قضاوتي انجام شود، در حقيقت ارزشيابي انجام شده است. گاهي سنجش و ارزشيابي هم معنا در نظر گرفته مي شود اما در واقع چنين نيست.سنجش تنها، اندازه گيري عملكرد است و قضاوت برعهده ي ارزشيابي است.

سنجش در ارزشيابي با رويكرد سنتي به كمك آزمون هايي انجام مي شود كه كيفيت عملكرد دانش آموز را در نظر نمي گيرند و معلم نمي تواند از نتايج اين آزمون ها براي بهبود روش ها و پيشرفت تحصيلي دانش آموزان بهره  ببرد.

در مقايسه ارزشيابي مستمر (تكويني ) كه بهتر است آن را ارزشيابي رشد دهنده و سازنده بناميم به معلم اطلاعاتي معتبر مي دهد تا بتواند براساس آن مرحله بعدي تدريس خود را طراحي كند.آنچه ارزشيابي را پويا وسازنده مي كند افزايش دفعه هاي سنجش دانش آموز نيست بلكه شيوه استفاده از نتايج سنجش است.

در يك سنجش مستمر دانش آموزان درفرايند يادگيري خود سهم دارند بنابراين توان خودارزيابي  آنان تقويت مي شود و معلم با در نظر گرفتن فعاليت آنان عواملي كه مانع پيشرفت مي شود را شناسايي مي كند و در رفع آن مي كوشد. نتايج اين سنجش براي نمره  دادن و  رتبه بندي دانش آموزان استفاده نمي شود بلكه براي تعيين جايگاه دانش آموز و يافتن راهي براي پيشرفت وي استفاده مي شود.

دفعات بازديد: 8041
تعداد بازديدكنندگان: 6183
   كلاس شيمي و بازي سودوكو
   الماس
   غذاهاي فضايي
   Aluminum Recycling
   مروري بر سير تاريخي آموزش شيمي در جهان
   بار موثر هسته-نيروي موثر هسته
   نگاهي نو به سنجش و اندازه گيري
  Less Meat = Less Heat
  محافظت پلاستيك ها
  Thanking up
  تركيب آلي كلر دار و هالو آلكان ها : دوست يا دشمن
  تاثير بازي هاي آموزشي بر يادگيري شيمي