اخبار پاسخ پرسش های شما پيام ها و پرسش هاي شما نقشه ی سايت صفحه اصلی
 
 
         
فهرست برخي از مواد شيميايي مورد استفاده در آزمايشگاه دوره متوسطه

در زير ليست مواد شيميايي كه به طور معمول در آزمايش ها استفاده مي شوند آورده شده است. با كليك روي نام هر ماده، صفحه محتوي اطلاعات ايمني آن را دريافت كنيد. همچنين، برگه ي داده هاي ايمني (MSDS) هر ماده را مي توانيد به صورت فايل pdf دريافت نماييد.

به مربيان آزمايشگاه توصيه مي شود كه برگه داده هاي ايمني مواد شيميايي مورد استفاده خود را دريافت و برگه هاي چاپ شده آن ها را در آزمايشگاه و در جايي مشخص كه در دسترس باشد، نگهداري نمايند. 

 

آب اكسيژنه

آلومينيم

آلمينيم اكسيد

آمونيوم استات

آمونيوم  نيترات

 

آهن

اتانول

اتر معمولي

استالدهيد

استون

استيك اسيد

اوره

برم

محلول آب برم

فنل فتالئين

سديم

سديم استات  بدون آب

سديم كربنات

سديم برميد 

پارافين جامد

پتاسيم

پتاسيم پرمنگنات

پتاسيم تيوسيانات

پتاسيم نيترات

پتاسيم هيدروكسيد

پتاسيم يديد

پروپانول

جيوه (II) اكسيد

ساليسيليك اسيد

سديم

سديم استات

سديم كلريد

سديم نيترات

سديم هيدروژن كربنات

سديم هيدروكسيد

سرب (II) نيترات

سولفوريك اسيد

سيتريك اسيد

فرميك اسيد

فسفر سفيد

فنول فتالئين

كلسيم

كلسيم سولفات

كلسيم كربنات

كلسيم كلريد

گاز آمونياك

گليسرول

گوگرد

ليتيم

متانول

متيل اورانژ

محلول آمونياك

مس

مس (II) اكسيد

مس (II) نيترات

 منيزيم

منيزيم كلريد

نشاسته

نفتالن

نقره نيترات

نيتريك اسيد

هيدروكلريك اسيد

وازلين

يد

دفعات بازديد: 10833
تعداد بازديدكنندگان: 8579
   كلاس شيمي و بازي سودوكو
   الماس
   غذاهاي فضايي
   Aluminum Recycling
   مروري بر سير تاريخي آموزش شيمي در جهان
   بار موثر هسته-نيروي موثر هسته
   نگاهي نو به سنجش و اندازه گيري
  Less Meat = Less Heat
  محافظت پلاستيك ها
  Thanking up
  تركيب آلي كلر دار و هالو آلكان ها : دوست يا دشمن
  تاثير بازي هاي آموزشي بر يادگيري شيمي