اخبار پاسخ پرسش های شما پيام ها و پرسش هاي شما نقشه ی سايت صفحه اصلی
 
 
         
ساختار اتم

کتاب شيمي (2) و آزمايشگاه بخش اول صفحه‌ي (1-5)
جلسه‌ي دوم آموزش


عنوان: ساختار اتم

مفاهيم:
شواهد تجربي بر کشف الکترون
آشنايي با ساختار لوله‌ي پرتوهاي کاتدي
آزمايش تامسون
خاصيت فلورسانس


انتظارات عملکردي(هدف‌هاي رفتاري)
با انجام آزمايشي ساده  نارسايي هاي نظريه دالتون را اثبات کنند.
شواهد تجربي براي پيشنهاد ذره‌ي بنيادي الکترون را بيان کنند.
اجزاي تشکيل دهنده‌ي لوله‌ي پرتوهاي کاتدي را شرح دهند.
آزمايش تامسون را توضيح دهند.
بتواند نتايج آزمايش تامسون را تفسير کنند.
با مراجعه به شبکه‌هاي اطلاعاتي تکاليف خواسته شده درباره نمونه‌هايي از مواد فسفرسانس، چگونگي کشف نسبت و آزمايش‌ ميليکان تحقيق و گزارش آن را بررسي و يا با استفاده از نرم افزار مناسب به کلاس ارايه نمايند.

 
زمان پيشنهادي : يک جلسه آموزشي 120 دقيقه


امکانات:
رايانه با امکان دسترسي به شبکه اينترنت
نرم افزار powerpoint
نرم افزار براي نمايش فيلم (Real player)
ويدئو پروژکتور و پرده‌ي نمايش


فعاليت‌هاي مقدماتي
نرم افزارهاي مورد نياز را روي رايانه نصب کنيد.
فيلم‌هاي آموزشي درباره الکتروليز (برق کافت)،آزمايش تامسون تهيه شود.
اسلايدهايي (powerpoint) براي ارائه مطالب درسي آماده کنيد.
پرسش‌هايي براي ارزش‌يابي رفتار و ورودي دانش‌آموزان تهيه و به تعداد آن‌ها تکثير کنيد. اين پرسش‌ها شامل دو بخش:
اطلاعاتي که دانش‌آموزان از قبل درباره‌ي آن مطالعه کرده‌اند مانند عنصر، ماده، نظريه‌ي دالتون
اطلاعاتي که ممکن است برخي از دانش‌آموزان يا همه آن‌ها به صورت خود آموز و يا در نتيجه تفکر با توجه به اطلاعات قبلي توانايي پاسخ دادن به آن را داشته باشند مانند چگونگي با طرح آزمايش يا بيان مثالي بتوانند نظريه تجزيه‌ناپذيري اتم را رد کنند.


مرحله‌ي نخست
شروع کنيد.
احوال پرسي، حضور و غياب (زمان 3 دقيقه)
‌زمان پاسخگويي به پرسش‌ها 7 دقيقه
پرسش‌هايي که از قبل آماده کرده‌ايد در اختيار دانش‌آموزان قرار دهيد و از آن‌ بخواهيد که بر روي پرسش فکر کنند و به آن پاسخ دهند.
پرسش‌ها شامل
به شکل‌ صفحه‌ي 1 نگاه کنيد فکر مي‌کنيد اين جهان از چه چيزي به وجود آمده است؟ و چگونه به وجود آمده است؟
ماده چيست؟
کوچک‌ترين جزء ماده چه نام دارد؟
در مورد نظريه دالتون چه مي‌دانيد موارد اين نظريه را بيان کنيد.
آيا اتم به ذره‌هاي کوچکتري قابل تقسيم است؟ در صورت مثبت بودن پاسخ خود مثالي بيان کنيد و يا آزمايشي را شرح دهيد که نشان دهد اتم به ذره‌هاي کوچکتري قابل تقسيم است؟
پاسخ‌ها را جمع‌آوري کنيد.
مدت زمان اجراي اين قسمت 25- 20 دقيقه
سپس از دانش‌آموزان بخواهيد پاسخ اين پرسش‌ها را بر روي تخته بنويسند و يا روي وب‌لاگ کلاس وارد کنند و در مورد هر پاسخ با دانش‌آموزان بحث کنيد و پاسخ پرسش‌ها را جهت دهيد.
از دانش‌آموزان بخواهيد بيش‌تر بدانيد و مطالعه ساختار ماده، تلاشي به قدمت تاريخ را با صداي بلند بخواند تا به اين ترتيب پاسخ‌هاي ارايه شده کامل شود و موارد نظريه اتمي دالتون و نارسايي‌هاي آن را مرور کنيد.


راهنمايي کنيد.
دانش‌آموزان را به گروه‌هاي مناسب تقسيم کنيد و از دانش‌آموزان بخواهيد آزمايشي زير را انجام دهيد براي انجام اين آزمايش 15 دقيقه فرصت دارند.
وسايل و مواد
بدنه‌ي خودکار (پلاستيکي)،‌تکه‌اي پارچه ابريشمي ، تکه‌هاي کاغذ خورد
مرحله‌ي اول
لوله‌ي خودکار پلاستيکي را بر خرده‌هاي کاغذ نزديک کنيد.
مرحله‌ي دوم
لوله‌ي خودکار پلاستيکي را به پارچه‌ي ابريشمي مالش دهيد و دوباره به تکه‌هاي کاغذ نزديک کنيد. پس از مشاهده‌ي هر دو مرحله‌ي آزمايشي به پرسش‌هاي زير پاسخ دهيد . پاسخ گروه خود را روي وب لاگ وارد کنيد.
آيا نتيجه‌ي هر دو مرحله‌ي آزمايشي يکسان بود؟ پاسخ خود را توضيح دهيد.
فکر مي‌کنيد علت پديده‌ي مشاهده شده چيست؟
آيا اين آزمايش نظريه دالتون را که ماده از ذره‌هاي تجزيه ناپذير هستند را تأييد مي‌کند توضيح دهيد.
پاسخ‌ها توسط دانش‌آموزان مقايسه مي‌شود و نتيجه کلي از اين آزمايش توسط بهترين گروه ارايه مي‌شود.


نظارت کنيد.
در حين انجام اين فعاليت گروهي،گروه‌هاي دانش‌آموزي را زير نظر بگيريد و دقت کنيد که آيا همه اعضاي گروه در انجام اين فعاليت مشارکت دارند؟ با توجه به انجام اين فعاليت با در نظر گرفتن يک يا دو گروه فرم زير را براي گروه تکميل کنيد و به آن‌ها امتياز دهيد.

 گروه

  ارزيابي

 عملكردهاي مورد انتظار  خوب(3 نمره)  متوسط(2 نمره)  ضعيف(1)
 همه اعضا در انجام فعاليت شركت دارند      
با يكديگر مشورت مي كنند      
 توانايي انجام آزمايش را دارند      
 مي توانند وارد وب لاگ كنند      


راهنمايي کنيد. 25- 30 دقيقه
براي نتيجه‌گيري از اين بحث اسلايد بعدي را نشان دهيد اين اسلايد در مورد انجام آزمايش بر‌قکافت است؟
با کامل کردن اين بحث ارتباط کشف الکترون با برقکافت و پديده الکتريسته مالشي را به دانش‌آموزان آموزش دهيد و از دانش‌آموزان بخواهيد با توجه به اسلايد و فيلم آموزشي ارايه شده و مطالعه‌ي حاشيه صفحه 4 و 5 به پرسش‌هاي داخل کتاب هم چون دانشمندان پاسخ دهند.


نظارت کنيد
در مدت انجام اين فعاليت گروه‌ها را زير نظر بگيريد براي هر دانش‌آموز گروه به نسبت مشارکت در کارگروهي امتياز قايل شويد در صورت لزوم گروه‌‌ها را راهنمايي کنيد و دانش‌آموزان را در انجام کار گروهي ياري دهيد سپس از گروهي که فعال‌‌تر بوده است بخواهيد پاسخ پرسش‌ها را به کلاس ارايه دهند و آن را در کلاس بحث کنيد.
براي ارزش‌يابي اين قسمت مي‌توانيد از فرم زير استفاده کنيد.

 گروه

 ارزيابي

 عملكرد مورد انتظار  بسيار خوب(4)  خوب(3)  متوسط(2)  ضعيف(1)
 فعال بودن        
 توانايي پاسخ به پرسش ها را دارد        
 پاسخ خود را با پاسخ هم گروه خود مقايسه مي كند        سنجش کنيد(20-25 دقيقه)
پرسش‌‌هاي زير را در اختيار دانش‌آموزان قرار دهيد و از آن‌ها بخواهيد ضمن پاسخ دادن به پرسش‌ها آن‌ها را وارد وب‌لاگ کلاس کنند، سپس از آن‌ها بخواهيد پاسخ‌ دانش‌آموزان ديگر را بر روي صفحه‌ي وب لاگ مشاهده کنند و به دانش‌‌آموزان ساير گروه امتياز دهند. با توجه به پاسخ‌هاي درست هر گروه به اعضاي هر گروه امتياز يکسان بدهيد. امتيازها را اعلام کنيد اين امر سبب مي‌شود دانش‌آموزان هر گروه نسبت به يک‌ديگر احساس مسئوليت کنند و دقت دانش‌آموزان با مقايسه يک ديگر، به نحوه‌ي پاسخ‌گويي بيش‌تر شود و در اين حالت روند يادگيري فعال‌تر شود.
پرسش‌ها
تالس و به دنبال آن ارسطو عنصرهاي سازنده‌ي جهان هستي را چه مواردي مي‌دانستند؟
نظريه دالتون مبتني بر قوانين پايستگي جرم، قانون نسبت‌هاي ثابت و قانون نسبت‌هاي چندگانه است. (درست يا نادرست)
معادله با کدام مورد يا موارد نظريه‌ي اتمي دالتون تطبيق مي‌کند؟
پديده‌ي برقکافت کدام يک از موارد نظريه‌ي اتمي دالتون را رد مي‌کند؟
کدام يک از تصويرهاي (آ) تا (ث) صفحه‌ي 5 تنها باردار بودن پرتوکاتدي را نشان مي‌دهد؟ چرا؟


تکليف خارج از کلاس (5-10 دقيقه)
از دو گروه دانش‌آموزان بخواهيد جست و جو کنيد. صفحه 5 پاسخ دهند. به آن‌ها راهنمايي کنيد اين کار را با مراجعه به کتابخانه و پايگاه‌هاي اينترنتي انجام دهند.
از دو گروه ديگر از دانش‌‌آموزان بخواهيد که تحقيق کنند، تامسون چگونه توانست نسبت را محاسبه کنند.
از دو گروه ديگر دانش‌آموزي بخواهيد که ميليکان چگونه موفق شد مقدار بارالکتريکي را اندازه بگيرد.
از گروهي ديگر بخواهيد روند تاريخي نظريه‌هاي ساختار اتم تا مدل دالتون را به صورت روزنامه‌ديواري يا پوستر به کلاس ارايه نمايند.
از گروهي ديگر بخواهيد که مدل اتمي دالتون را به صورت تصوير يا مدل سه بعدي تهيه کنند.
آزمايشي را طرح ريزي کنيد که در آن نشان دهد که همه‌ي اتم‌هاي يک عنصر خواص شيميايي مشابه دارند. در موارد 1 تا 3 از دانش‌آموزان بخواهيد مطالب خود را در غالب يک سخنراني آماده کنند.
اين فعاليت‌ها را ارزيابي کنيد و به عنوان نمره‌ي مستمر کلاس آن را در دفتر کلاس ثبت کنيد. براي ارايه هر يک از مطالب بيان شده به صورت سخنراني زمان خاصي را تعيين کنيد براي مثال 20 دقيقه اول کلاسي در تاريخ مشخص يا در پايان کلاس.

بازگشت به صفحه ي الگوهاي تدريس

دفعات بازديد: 9917
تعداد بازديدكنندگان: 6810
   كلاس شيمي و بازي سودوكو
   الماس
   غذاهاي فضايي
   Aluminum Recycling
   مروري بر سير تاريخي آموزش شيمي در جهان
   بار موثر هسته-نيروي موثر هسته
   نگاهي نو به سنجش و اندازه گيري
  Less Meat = Less Heat
  محافظت پلاستيك ها
  Thanking up
  تركيب آلي كلر دار و هالو آلكان ها : دوست يا دشمن
  تاثير بازي هاي آموزشي بر يادگيري شيمي