اخبار پاسخ پرسش های شما پيام ها و پرسش هاي شما نقشه ی سايت صفحه اصلی
 
 
         
گروه شیمی

    با پيشرفت و گسترش روزافزون دانش و فناوری ، چهره جهانی كه در آن زندگی می كنيم پـيوسته دگرگون می شود . در اين رهگذر ، شرط بهره مند شدن ازامكاناتی كـه دانش امروز دراختيار بشر قرار می دهد هماهنگ شدن هر چه بيش تر با روند اين دگرگونی هاست. برای دستيابی به اين هماهنگی مجهز بودن شهروندان يك جامعه رو به رشد به سـواد علمی ـ فناورانه يـك ضرورت است زيرا تنها در اين صورت است كه افراد جامعه با فراگيری اصول و روش های علمی قادر خواهند شد تا در مورد مسايل و مشكلاتی كه در زندگی چه در خانه و چه به هنگام كار با آنها رو به رو می شوند آگاهانه و هوشمندانه تصميم گيری كنند و درصدد حل آن ها برآيند . در ضمن چـون بيش تر پيشه های موجود در كشور و بسياری كه در آينده ايجاد خواهند شد ، همگی به ميزان پـيشرفت علم و فناوری در كشور بستگی دارد ، می توان فناوری جديد حاصـل از گسترش علم تجربی را نيروی پـيشـران و تعيين كننده سياست ، اقتصاد ، تجارت ، بهداشت و حتی قوانين مدنی يك كشور دانست . بـه اين ترتيب اهميت داشتن سواد علمی ـ فناورانه بيش تر آشكار می شود . هم چنين دانش آموزی كه مجهز به سـواد علمی ـ فناورانه است ‏راحت تر و به طور موثرتری از دستاوردهای علمی آن استفاده می كند و هم پای جامعه ای كـه در آن زندگی می كند ، به پيش می رود . گروه شيمی دفتر برنامه ريزی و تاليف کتاب های درسی در راستای تحقق اين هدف ها تلاشی پايان ناپذير را آغاز کرده است و راه اندازی اين پايگاه اينترنتی که بازگشايی پنجره ای به روی شماست ، گامی مهم در راستای برقراری ارتباط نزديک با شماست .

        
    
    شيمی به عنوان يكی از مهم ترين شاخه های علوم تجربی و به خـاطر اهميتی كه در كشور ما به واسطه ی وجود منابع غنی نفت ، گاز و مواد معدنی بسياری هم چون سنگ های معـدنی سرشار از مس ، آهن ، سرب و روی دارد ، هم چنين به خاطر پيشينه ی تاريخی و تمدن كهن ايرانی ـ اسلامی و سهـم بزرگی كه در بنياد نهــادن و گسترش اين علــم داشته است ، از اهميت ويژه ای برخوردار است. شناساندن استعدادهای خدادادی نهفته در كشور و ايجاد انگيزه ی لازم در فرزندان اين مرز و بوم برای استفاده ی بهينه از اين استعداد ها و شكوفايی صنايع و حركت در جهت استقلال صنعتی ـ اقتصادی كشورمان گـام مهمی است كه تنها از راه آموزش علوم تجربی به ويژه شيمی بستر مناسب چنين پيشرفت هايی فراهم خواهد شد.
فعالیت های گروه
تحقیق و پژوهش
·         مطالعه و بررسی برنامه های ديگر كشور ها و گرفتن ايده های مناسب
·         مقايسه كتاب های درسی ايران با كشورهای ديگر به منظور استفاده از تجربيات جهانی
·         گرد آوری اطلاعات پيرامون ابعاد گوناگون برنامه ريزی درسی بر طبق نياز سنجی ، تحقيق و مطالعه
·         پيشنهاد عنوان های پژوهشی و همكاری در اجرای طرح های پژوهشی
 
برنامه ریزی درسی
·         تشكيل شورای برنامه ريزی گروه ، تهيه دستور كار شورا ، تهيه صورت جلسه شورا ، پيگيری مصوبات شورا ، تبيين سياست های دفتر در شورا
·         تهيه پيش نويس برای هدف ها ، ابعاد محتوا ، سازمان دهی محتوا ، روش های تدريس و ارزش يابی و ديگر مطالب مورد نياز جهت طرح در شورای برنامه ريزی گروه
·         تهيه و تنظيم نهايی راهنمای برنامه ی درسی مربوط به هر درس پس از تصويب در شورای برنامه ريزی گروه
·         شناسايی افراد صاحب نظر و توانا از ميان اعضای هيئت علمی دانشگاه ها ، مدرسان مرا كز تربيت معلم و معلمان مجرب جهت عضويت در شورای برنامه ريزی گروه و ديگر همكاری های مورد نياز
·         تهيه سر فصل ها و توصيه های اجرايی مورد نياز دروس دوره های تربيت معلم
·         تهيه برنامه ی توليد كتاب و فيلم های كمك آموزشی و هم چنين نرم افزار های آموزشی
تولید مواد آموزشی
·         شناسايی و پيشنهاد مولفان ذيصلاح با همكاری اعضای شورا به مديريت دفتر جهت استفاده از همكاری آن ها
·         توجيه مولفان نسبت به برنامه های درسی و خط مشی دفتر
·         همكاری با مولفان در مراحل مختلف تاليف ، هم چون تهيه عكس ، نقشه ، نمودار ، مشورت و ديگر نياز های تصوِيری مواد آموزشی
·         نظارت بر انطباق مطالب و مواد تاليف شده با راهنمای برنامه درسی يا سر فصل های مصوب
·         بررسی مطالب تاليف شده توسط مولفان و اظهار نظر درمورد آن ها
·         اقدام به ويرايش مواد آموزشی با همكاری واحد ويرايش
·         اصلاح كامل اشكالات موجود در مواد آموزشی توليد شده پيش از فرستادن كتاب برای چاپ
·         آماده سازی مواد آموزشی جهت چاپ و تحويل آن ها به معاونت مربوط و پيگيری های بعدی
·          همكاری با اداره ی کل چاپ و توزيع كتاب های درسی در مراحل مختلف آماده سازی مواد آموزشی
·         همكاری با دفتر انتشارات كمك آموزشی برای تهيه و توليد كتاب های كمك آموزشی
·         همكاری با دفتر تكنولوژی آموزشی برای تهيه و توليد فيلم ها و نرم افزار های آموزشی
اعتبار بخشی و اجرای آموزشی برنامه
·         اقدام به اعتبار بخشی راهنمای برنامه درسی و مواد آموزشی با همكاری واحد ذيربط
·         برنامه ريزی جهت اجرای آزمايشی مواد آموزشی ( در صورت امكان ) با همكاری گروه های هماهنگی و ارايه ی بازخورد آن به شورا
اشاعه برنامه درسی
·         برنامه ريزی آموزش معلمان ، مديران ، اوليا و ... در ارتباط با مواد آموزشی توليد شده به صورت های گوناگون و همكاری در اجرای آن ها
·         برنامه ريزی جلسه های سخنرانی ها ، سمينار ها و گردهم آيی ها به منظور بالا بردن دانش برنامه ريزی
·         مراقبت از اجرای مناسب برنامه ها از طريق برقراری ارتباط با عاملان اجرا به صورت های گوناگون ( بازديد از مناطق و مدارس ، گفت و شنود و ... )
ارزش یابی برنامه ها
·         همکاری در زمينه ی ارزش يابی از برنامه ها و مواد آموزشی توليد شده
·         پيشنهاد روش های مناسب برای ارزش يابی از طريق مطالعه و بررسی روش های جاری در ديگر کشور ها
 
بازخورد و اصلاح برنامه ها
·         بررسی نظر های رسيده از طرف معلمان ، اوليای دانش آموزان ، موسسه های علمی _ آموزشی نتيجه ی ارزش يابی ها و تمهيد مقدمات برای اعمال آن ها
·         بررسی سالانه ی مسايل کمی ( آمار ، ارقام و ... ) و اصلاح آن ها در کتاب های درسی
·         تهيه دستور العمل ها و بخشنامه های لازم در مورد تغيير هايی که بايد به اطلاع معلمان ، دانش آموزان يا مديران ، سازمان سنجش آموزش کشور ، اداره کل سنجش و ارزش يابی يا هر واحد ديگری برسد.
دستيابی به هدف های ياد شده بدون حضور و مشورت افراد متخصص و علاقه مند بـه بهبود آموزش شيمی كشور امكان پذير نخواهد بود .
    در اين راستا مجموعه ای از كميته ها و شوراها تشكيل شده اند كه عبارتند از :
شورای برنامه ریزی
شورای دبیران
    كميته فعاليت های عملی و آزمايشگاهی
     كميته ارزشيابی پيشرفت تحصيلی
 
 
دفعات بازديد: 24308
تعداد بازديدكنندگان: 16222
   كلاس شيمي و بازي سودوكو
   الماس
   غذاهاي فضايي
   Aluminum Recycling
   مروري بر سير تاريخي آموزش شيمي در جهان
   بار موثر هسته-نيروي موثر هسته
   نگاهي نو به سنجش و اندازه گيري
  Less Meat = Less Heat
  محافظت پلاستيك ها
  Thanking up
  تركيب آلي كلر دار و هالو آلكان ها : دوست يا دشمن
  تاثير بازي هاي آموزشي بر يادگيري شيمي