اخبار پاسخ پرسش های شما پيام ها و پرسش هاي شما نقشه ی سايت صفحه اصلی
 
 
         
کتاب درسی دهم و يازدهم

پايه دهم

شيمي 1

پايه دهم

كد كتاب : 110210

( رشته رياضي و تجربي)

سال تحصيلي 97/98

فايل بخش های کتاب: 
مقدمه 720.52 کیلوبایت
بخش اول 4.18 مگابایت
بخش دوم 2.73 مگابایت
بخش سوم 1.96 مگابایت
فایل کامل کتاب:
شیمی 1 6.36 مگابایت


راهنماي معلم شيمی1

كد کتاب: 110372

( رشته رياضي و تجربي)


سال تحصیلی: 
96-97
فايل بخش هاي کتاب: 
مقدمه 621.41 کیلوبایت
بخش اول 565.71 کیلوبایت
بخش دوم 9.23 مگابایت
فايل کامل کتاب: 
راهنمای معلم شیمی1 9.34 مگابایت

 

پايه يازدهم

شيمي 2
پايه يازدهم


كد كتاب :111210 

(رشته رياضي و رشته تجربي)

سال تحصيلي 97/98

فايل بخش های کتاب: 
مقدمه 697.58 کیلوبایت
بخش اول 4.01 مگابایت
بخش دوم 2.11 مگابایت
بخش سوم 2.09 مگابایت
فايل کامل کتاب:
شیمی(2) 6.46 مگابایت


آزمايشگاه علوم تجربی(2)

پايه يازدهم

كد كتاب :111217

(رشته رياضي و رشته تجربي)

سال تحصيلي 97/98


فايل بخش های کتاب: 
مقدمه 654.33 کیلوبایت
بخش اول 1.13 مگابایت
بخش دوم 990.37 کیلوبایت
بخش سوم 1.51 مگابایت
بخش چهارم 3.16 مگابایت
فايل کامل کتاب:
آزمایشگاه علوم تجربی(2) 5.2 مگابایت


پايه دوازدهم

شيمي(3)

کد کتاب: 112210
(رشته علوم تجربي و رياضي)

(97/06/31)

فایل بخش های کتاب: 
مقدمه 692.42 کیلوبایت
بخش اول 2.14 مگابایت
بخش دوم 1.49 مگابایت
بخش سوم 1.47 مگابایت
بخش چهارم 1.52 مگابایت
بخش پنجم 630.15 کیلوبایت
فایل کامل کتاب: 
شیمی(3) 4.66 مگابایت
دفعات بازديد: 11681
تعداد بازديدكنندگان: 8649
   كلاس شيمي و بازي سودوكو
   الماس
   غذاهاي فضايي
   Aluminum Recycling
   مروري بر سير تاريخي آموزش شيمي در جهان
   بار موثر هسته-نيروي موثر هسته
   نگاهي نو به سنجش و اندازه گيري
  Less Meat = Less Heat
  محافظت پلاستيك ها
  Thanking up
  تركيب آلي كلر دار و هالو آلكان ها : دوست يا دشمن
  تاثير بازي هاي آموزشي بر يادگيري شيمي