اخبار پاسخ پرسش های شما پيام ها و پرسش هاي شما نقشه ی سايت صفحه اصلی
 
 
         
شورای برنامه ریزی
 وظایف شورای برنامه ریزی
·        تعيين هدف ها ، محتوا ، روش های تدريس و شيوه های ارزش يابی و توليد راهنمای برنامه ی درسی منطبق با استاندارد ها و ضوابط مصوب دفتر
·        همكاری در امر اعتبار بخشی راهنمای برنامه درسی
·        پيشنهاد اعضای تيم تاليف جهت توليد مواد آموزشی ( کتاب های درسی يا راهنمای معلم ، كتاب های كار و ... ) به مديريت دفتر جهت تاييد ، عقد قرارداد و صدور احكام
·        نظارت و مراقبت از فرايند توليد مواد آموزشی
·        همكاری در اعتبار بخشی مواد آموزشی توليد شده
·        همكاری در اجرای آزمايشی مواد آموزشی و اصلاح آن ها پس از جمع آوری اطلاعات
·        برنامه ريزی درسی برای آموزش معلمان ، مديران ، اوليا و همكاری در اشاعه ی برنامه ها
·        تعيين نظام ارزش يابی پيشرفت تحصيلی دانش آموزان در برنامه های درسی
 
انتخاب اعضای شورا
  اعضای شورا كه اعضای ثابت و متغير را در بر دارد با ابلاغ رسمی مدير كل دفتر برای مدت يك سال انتخاب می شوند .
  •  اعضای ثابت
·        كارشناس مسئول گروه درسی
·        كارشناس برنامه ريزی درسی دوره مربوط
·        كارشناسان موضوعی ( 2 تا 5 نفر به تناسب رشته ی علمی مرتبط با ماده ی درسی از ميان اعضای هيئت علمی دانشگاه های معتبر كشور به ويژه شهر تهران )
·        نماينده گروه های آموزشی دوره ی مربوط
·        يك معلم مجرب ( مسئول شورای مشورتی دبيران )
·        نماينده ی دفتر تكنولوژی آموزشی در صورت لزوم
·        نماينده ی دفتر انتشارات كمك آموزشی در صورت لزوم
  •  اعضای متغیر
              در صورت لزوم از كارشناسان موضوعی ، صاحب نظران علوم تربيتی ، مدرس های مراكز تربيت معلم و ... برای شركت در 
            جلسه دعوت به عمل می آيد .
  •   دبیر شورا
               دبير شورا ، كارشناس برنامه ريزی درسی دوره ی مربوط است كه وظيفه پی گيری مصوبات شورا ، هماهنگی برای
                 تشكيل جلسه ها و پيش بينی تمهيدات لازم جهت غنی شدن مباحث با نظارت و راهنمايی رييس شورا را به عهده دارد .

دفعات بازديد: 19152
تعداد بازديدكنندگان: 13753
   كلاس شيمي و بازي سودوكو
   الماس
   غذاهاي فضايي
   Aluminum Recycling
   مروري بر سير تاريخي آموزش شيمي در جهان
   بار موثر هسته-نيروي موثر هسته
   نگاهي نو به سنجش و اندازه گيري
  Less Meat = Less Heat
  محافظت پلاستيك ها
  Thanking up
  تركيب آلي كلر دار و هالو آلكان ها : دوست يا دشمن
  تاثير بازي هاي آموزشي بر يادگيري شيمي